Filistin Sorununun Tek Çözümü Türk-İslam Birliği

TÜRK İS­LAM BİR­Lİ­Ğİ’Nİ TÜM MİL­LE­Tİ­MİZ İS­TE­SİN
 
Türk İs­lam Bir­li­ği’nde hiç­bir Müs­lü­man, Hı­ris­ti­yan, Mu­se­vi acı çek­mez. Öl­dü­rül­mez. Ya­ra­lan­maz. Fa­kir ol­maz. Ezil­mez. Kor­ku ya­şa­maz. Hu­kuk­ta, ada­let­te so­run kal­maz. Fa­il-i meç­hul olay­lar ol­maz. Fa­kir­lik ol­maz. Üre­tim­siz­lik ol­maz. Ca­hil­lik ol­maz...
 
Şüp­he­siz Al­lah, ken­di yo­lun­da, san­ki bir­bir­le­ri­ne ke­net­len­miş bir bi­na gi­bi saf bağ­la­ya­rak mü­ca­de­le eden­le­ri se­ver. (Saf Su­re­si, 4)
Ve hak­la­rı­na mü­da­ha­le edil­di­ği za­man, bir­lik olup kar­şı ko­yan­lar­dır. (Şu­ra Su­re­si, 39)
 
- Türk İs­lam Bir­li­ği’nin oluş­ma­sın­da bo­şa ge­çen her gün bir ka­yıp­tır, bir za­rar­dır.
- Hiç ge­cik­me ol­mak­sı­zın Türk İs­lam Bir­li­ği he­men oluş­tu­rul­ma­lı­dır.
- Bü­tün Türk mil­le­ti bu gü­zel bir­li­ği des­tek­li­yor ve onay­lı­yor.
- Bü­tün Türk dev­let­le­ri, İs­lam ül­ke­le­ri bu bir­li­ği bir za­ru­ret ola­rak gö­rü­yor. Se­vinç­le sa­mi­mi­yet­le des­tek­li­yor.
- Ame­ri­ka’nın, Rus­ya’nın, Çin’in, Av­ru­pa’nın bü­tün dün­ya­nın hem mad­di hem ma­ne­vi ola­rak le­hi­ne, hay­rı­na olan bu bir­lik, bü­tün dün­ya­ya ba­rış, kar­deş­lik, sev­gi ve fe­rah­lık ge­ti­re­cek­tir.
- Türk İs­lam Bir­li­ği, dün­ya­da­ki te­rö­rü, kar­ma­şa­yı, hu­zur­suz­lu­ğu, kü­re­sel kri­zi der­hal dur­du­ra­cak ye­ga­ne çö­züm­dür.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği, bir sev­gi bir­li­ği­dir. Mu­hab­bet bir­li­ği­dir, gö­nül bir­li­ği­dir. Bu bir­li­ğin te­me­li, sev­gi, fe­da­kar­lık, yar­dım­se­ver­lik, mer­ha­met, hoş­gö­rü, an­la­yış ve uz­la­şı­dır. Ay­rı­ca in­sa­na say­gı, sa­nat­ta, bi­lim­de ve tek­no­lo­ji­de en yük­sek nok­ta­ya ulaş­mak bir­li­ğin he­de­fi­dir. Bir­li­ğin ku­rul­ma­sıy­la, sa­de­ce Türk top­lum­la­rı ve Müs­lü­man­lar de­ğil, tüm dün­ya ay­dın­lı­ğa ka­vu­şa­cak­tır.
 
Son dö­nem­ler­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler, Türk-İs­lam ale­mi ta­ra­fın­dan bü­yük bir şevk ve he­ye­can­la bek­le­nen Türk-İs­lam Bir­li­ği'nin kurulması­nın çok ya­kın oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bu ta­ri­hi bir­li­ğin ilk ve en önem­li adı­mı ise Azer­bay­can ve Tür­ki­ye'nin iki dev­let, tek mil­let ola­rak bir­leş­me­si ola­cak­tır. Ya­kın gele­cek­te Tür­ki­ye sü­per dev­let ola­rak, Türk-İs­lam ale­mi­nin li­der­li­ği­ni üst­le­ne­cek ve Kaf­kas­ya'dan Tan­zan­ya'ya, Fas'tan Fi­ji'ye uza­nan ge­niş bir coğrafya­da, tüm Müs­lü­man­la­rı tek bir ça­tı al­tın­da bir­leş­ti­re­cek­tir.
 
Bir­lik ol­mak Türk-İs­lam dün­ya­sı­na müt­hiş güç ka­zan­dı­ra­cak­tır. İman eden­le­rin it­ti­fa­kı­nı güç­lü kı­lan as­lın­da on­la­rın iman­la­rı ve ih­las­la­rı­dır. Ger­çek dost­luk ve it­ti­fak an­cak sa­mi­mi iman ile ku­ru­lur. Mü­min­ler, bir­bir­le­ri­ni ara­ya hiç­bir çı­kar ya da men­fa­at bek­len­ti­si kat­ma­dan, ha­lis ni­yet­le ve sa­de­ce Al­lah rı­za­sı için se­ver, Al­lah rı­za­sı için dost olur ve Al­lah rı­za­sı için bir­lik olur­lar. Te­me­li dün­ya üze­rin­de­ki en sağ­lam kay­na­ğa, Al­lah sev­gi­si­ne ve Al­lah kor­ku­su­na daya­lı olan bu bir­li­ğin bo­zul­ma­sı, da­ğı­lıp yı­kıl­ma­sı Al­lah'ın di­le­me­si dı­şın­da hiç­bir şe­kil­de müm­kün ol­maz.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği Dün­ya­ya Ba­rış Ge­ti­re­cek­tir
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği ön­ce­lik­le Müs­lü­man ül­ke­ler ara­sın­da­ki an­laş­maz­lık­la­rı çö­züp İs­lam dün­ya­sı­na sulh ge­ti­re­cek, öte yan­dan dün­ya ge­ne­lin­de ça­tış­ma ve sa­va­şı kış­kır­tan her tür­lü ha­re­ke­tin kar­şı­sın­da yer ala­cak, sa­va­şı kö­rük­le­yen her tür­lü gi­ri­şi­me kar­şı en­gel­le­yi­ci bir güç ola­cak­tır.
 
Türk İs­lam Bir­li­ği­nin ku­rul­ma­sıy­la, Ame­ri­ka, Av­ru­pa, Çin, Rus­ya, İs­ra­il kı­sa­ca tüm dün­ya ra­hat­la­ya­cak­tır. Te­rör so­ru­nu son bu­la­cak, ham­mad­de kaynakla­rı­na ula­şım ga­ran­ti al­tı­na alı­na­cak, eko­no­mik ve sos­yal dü­zen ko­ru­na­cak, kül­tü­rel ça­tış­ma ta­ma­men or­ta­dan kal­ka­cak­tır. Ame­ri­ka as­ker­le­ri­ni top­rak­la­rın­dan bin­ler­ce ki­lo­met­re uza­ğa gön­der­mek zo­run­da kal­ma­ya­cak, İs­ra­il du­var­lar ar­ka­sın­da ya­şa­ma­ya­cak, Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri eko­no­mik herhan­gi bir en­gel­le kar­şı­laş­ma­ya­cak, Rus­ya gü­ven­lik en­di­şe­si duy­ma­ya­cak, Çin ham­mad­de sı­kın­tı­sı çek­me­ye­cek­tir.
 
Av­ru­pa Bir­li­ği’nin te­rör en­di­şe­sin­den kur­tul­ma­sı on­lar için çok bü­yük bir ni­met ve lüks­tür. Türk-İs­lam Bir­li­ği, bu­nu sağ­la­ya­cak ke­sin çö­züm­dür. İs­lam âlemin­de ki bü­tün çi­le­le­rin, bü­tün kar­ga­şa­nın bit­me­si de Türk İs­lam Bir­li­ği ile müm­kün­dür. Türk Dev­let­ler bu ve­si­ley­le, Av­ru­pa aya­rın­da hat­ta onu da ge­çen bü­yük bir me­de­ni­yet ham­le­si ya­pa­bi­lir­ler. Çün­kü Türk Dev­let­le­ri po­tan­si­yel yön­den çok zen­gin bir coğ­raf­ya­dır. Türk İs­lam Bir­li­ği bu böl­ge­ye bü­yük bir zen­gin­lik, be­re­ket, hu­zur ve ka­li­te ge­ti­re­cek­tir.
 
Türk İs­lam Bir­li­ği, Kü­re­sel Eko­no­mik Kri­zi Dur­du­ra­cak Ye­ga­ne Çö­züm­dür
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği ti­ca­re­ti can­lan­dı­ra­cak, eko­no­mi­yi güç­len­di­re­cek­tir. Eko­no­mi­de, si­ya­si alan­da ve kül­tü­rel sa­ha­da Müs­lü­man ül­ke­ler ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek bir bü­tün­lük, ge­ri kal­mış olan­la­rın hız­la iler­le­me­si­ne, ge­rek­li im­ka­na ve alt ya­pı­ya sa­hip olan­la­rın bun­la­rı en ve­rim­li şe­kil­de kul­la­na­bil­me­le­ri­ne ola­nak ta­nı­ya­cak­tır. Eko­no­mik bü­yü­me, bi­lim ve tek­no­lo­ji­ye ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı ar­tı­ra­cak­tır. Eko­no­mi­nin ge­li­şi­mi ile bir­lik­te eği­tim se­vi­ye­sin­de de do­ğal bir yük­sel­me ola­cak, top­lum çok yön­lü ge­li­şe­cek­tir.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği, Müs­lü­man ale­mi­ni de kalkındıracak­tır. Oluş­tu­ru­la­cak İs­lam or­tak pa­za­rı sa­ye­sin­de, bir ül­ke­de üre­ti­len ürün­ler, güm­rük, ko­ta gi­bi sı­nır­sal en­gel­le­re ta­kıl­ma­dan bir di­ğer ül­ke­de ko­lay­lık­la pa­zar­la­na­bi­le­cek­tir. Ti­ca­ret ala­nı ge­niş­le­ye­cek, tüm Müs­lü­man ül­ke­le­rin pa­zar pa­yı ar­ta­cak, ih­ra­cat ge­li­şe­cek, bu, Müs­lü­man ül­ke­ler­de­ki sa­na­yi­leş­me sü­re­ci­ni hız­lan­dı­ra­cak, eko­no­mi­de sağ­la­na­cak kal­kın­ma ile tek­no­lo­ji­de de ge­liş­me ya­şa­na­cak­tır.
 
Türk-İs­lam Bir­li­ği'nin te­sis edil­me­siy­le ener­ji kaynak­la­rı da gü­ven­ce al­tı­na alı­na­cak­tır. Türk-İs­lam Bir­li­ği'yle zen­gin yer al­tı kay­nak­la­rı­nın bu­lun­du­ğu böl­ge­le­re is­tik­rar ve ba­rış ha­kim ola­cak, bu­ra­lar­da de­mok­ra­tik sis­tem en düz­gün şe­kil­de iş­le­ye­cek­tir. Böy­le­ce bu kay­nak­la­rın en ve­rim­li şe­kil­de kullanılma­sın­da ve kay­nak­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­sin­de İs­lam ül­ke­le­ri­nin ol­du­ğu ka­dar di­ğer top­lum­la­rın da hiç­bir za­rar gör­me­ye­ce­ği bir mo­del olu­şa­cak­tır. Bu da, baş­ta pet­rol üre­ti­mi ve fi­yat­la­rı ol­mak üze­re dün­ya eko­no­mik den­ge­le­ri açı­sın­dan son de­re­ce önem­li olan hu­sus­lar­da, is­tik­rar­lı ve den­ge­li bir si­ya­set izlen­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.
 
Eko­no­mi­si güç­lü bir Türk-İs­lam ale­mi, Ba­tı dün­ya­sı ve di­ğer top­lum­lar için de önem­li bir re­fah kay­na­ğı ola­cak­tır. Bu top­lum­lar kar­şı­la­rın­da gü­ven için­de, te­dir­gin­lik duy­ma­dan iş bir­li­ği ya­pa­bi­le­cek­le­ri, ti­ca­ri fa­ali­yet için­de ola­bi­le­cek­le­ri bir güç bu­la­cak­lar­dır. Ay­rı­ca Ba­tı­lı ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın sü­rek­li ola­rak bu böl­ge­le­rin kal­kın­ma­sı için ak­tar­dık­la­rı fon­la­ra da gerek kal­ma­ya­cak, bu fon­lar dün­ya eko­no­mi­si­nin güç­len­me­si için kul­la­nı­la­cak­tır.
 
Bu doğ­rul­tu­da Türk mil­le­ti­ne çok bü­yük gö­rev düş­mek­te­dir. Tür­ki­ye'nin gö­re­vi tüm dün­ya­ya hu­zur, re­fah ve be­re­ket ge­ti­re­cek bu Türk-İslam ale­mi­nin li­de­ri ol­ma­sı­dır. Türk-İs­lam ale­mi­nin li­der­li­ği dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük va­zi­fe­le­rin­den bi­ri­si­dir. TÜRK MİL­LE­Tİ­NİN EN HA­YA­Tİ GÖ­REV­LE­RİN­DEN Bİ­Rİ BU­DUR. Ya­ni Türk Mil­le­ti ola­rak gö­re­vi­miz sa­de­ce Tür­ki­ye'yi kur­tar­mak de­ğil bü­tün Türk-İs­lam ale­mi­ni kur­tar­mak ve dün­ya ba­rı­şı ve re­fa­hı­nı sağ­la­mak­tır.
 
Mil­li De­ğer­le­ri Ko­ru­ma Vak­fı Baş­ka­nı
Tar­kan Ya­vaş
2009-01-05 21:41:17

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top